Isotope Gallery

Tört Terek

Arcok — egymás mel­lett, egymás­sal szem­ben, egymáshoz csatolva, kötve, vagy keretekkel támogatva.

Víz-Kő

A víz ereje szétronc­solja a követ apró darabokra, azután egy adott tér­ben ugyanaz az erő szabá­lyos struk­túrába szervezi újra és újra.

Labirintus

A Labir­in­tus az a hely és idő, ahol és amikor eltévedünk. Ha küzdelmünk után a tört, fenyegető tér­ben segít­séget kapunk, megmenekültünk. Vajon bosszút állunk-​e ezért, vagy csak feledékenyek leszünk?

Metamorfózis

Szo­brok kőből és bronzból. Egy pil­lanat a folya­mat­ból. A múló időben a per­c­nyi megál­lást jelenítik meg.