tört-​terek

Labirintus

A Labir­in­tus az a hely és idő, ahol és amikor eltévedünk. Ha küzdelmünk után a tört, fenyegető tér­ben segít­séget kapunk, megmenekültünk. Vajon bosszút állunk-​e ezért, vagy csak feledékenyek leszünk?

Tánc telített-​terek

Tánc

A tánc tere a telítettségé, a fényé. Az élet és halál, szenvedély és harc, extázis és megtört­ség szim­bó­likus tere.

keretek-​között

Tenger­parti keretek

A tenger­par­ton lévő kötözött nád­kereteket egy vár­fal ablakán keresztül látjuk. Az először kicsi ablak egyre nagy­obb és nagy­obb lesz, eltűnik a kép­mezőből, majd újra meg­je­lenik, s egyre kisebb és kisebb lesz. Rés­zleteket látunk, azután az összedőlést, a hul­lámok erejét.

átmenetek

Metamorfózis

Szo­brok kőből és bronzból. Egy pil­lanat a folya­mat­ból. A múló időben a per­c­nyi megál­lást jelenítik meg.

kötelék

Nádkapuk

Mint eszelősök, hall­gatag,
az ég s a tó között
csak vagdo­som a szálakat,
és kötök, kötözök…
NEMES NAGY ÁGNES: A KÍN FOR­MÁI (részlet)

átmenetek

Víz-​Kő

A víz ereje szétronc­solja a követ apró darabokra, azután egy adott tér­ben ugyanaz az erő szabá­lyos struk­túrába szervezi újra és újra.

tört-​terek

Tört Terek

Arcok — egymás mel­lett, egymás­sal szem­ben, egymáshoz csatolva, kötve, vagy keretekkel támogatva.

Árnyak és Árnyékok árnyék

Árnyak és Árnyékok

Nagy olló­val vágja a nap
rövidre mind az árnyakat
és úgy cikáz, hogy pon­tosan
min­den­nek pon­tos árnya van”…
NEMES NAGY ÁGNES: DÉL (rés­zlet)


tükör

Külön­leges Tükör

Olyan világ, amibe soha nem tudunk belépni. Sok­szor szebb, vonzóbb vagy veszé­lye­sebb­nek, érdeke­sebb­nek tünő, mint a min­den­napi látványok.

kötelék

Nádbuba

Nád­bubát a hul­lámzó víz állít össze a sodrodó, elhalt nádak­ból, s végül kisodorja vala­hol a par­ton. Miután meg­talál­tam a kis cso­magot, összekötöztem, hogy ne essen szét. Következő nyáron — másik tó partján — vízre tet­tem, s vis­sza­engedtem, hogy a hul­lámok új, szabad létezésre segít­sék, kis szigetként sodor­ják a nyílt vízen.

fénytánc

Fény Sötétben

Fenn az ég
lenn az árny
fenn az árny
lenn az ég
madár szárnya
köztük ívelő hiány”
WEÖRES SÁN­DOR: FENN ÉS LENN

Tört Terek tört-​terek

Tört Terek

A fekete műanyagfólia követi a víz hul­lámzását és fan­tasztikus felületeket alkot. A fak­eret segíti vagy akadá­ly­ozza a fólia for­málódását, s rásimul a felüle­tre, vagy ellent­mond a hul­lámok ere­jének. A hosszú délutáni órák alatt így alakul­nak ki a különös terek a víz felszínén.

kötelék

Bronz Kötelék

Kender kötelek ere­deti állapo­tuk­ban és bronzba öntve ellen­tétes minőséget mutat­nak. Megkötésként, illetve kötelékként egymás­sal szem­benálló lehetőségeket, értelmezést nyújtanak.

kiáltás

Menekülők

A Menekült, egyik leg­jel­legzete­sebb alakja a mai köztér résztvevőinek. Sok helyen jelen­nek meg a világ­ban, az állapo­tuk hasonló. Otthon nélkül, biz­ton­ság nélkül, sok­szor menedék nélkül. Úgy gon­do­lom, maga a menekülés általános emberi tett.

kötelék

Össze-​Kötözött

Ledőlni készülő beton ele­mek veszé­lyeztetni lát­szanak békés környezetüket. Amíg össze van­nak kötve addig időleges egyen­súly­ban tarthatóak.

med­itá­ció

Belső út

Min­den ember Belső Útja. Ahány személy, annyi út. Választhatunk, vál­toz­tathatunk, raj­tunk múlik, milyen az Út.

tört-​terek

Korona és Kard

Korona és Kard — a hat­alom szim­bólumai. Az instal­lá­ció ezt más nézőpont­ból mutatja. Onnan, ahol a hat­alom szenvedést, lealac­sonyítást és védte­len­séget okoz az embereknek. Itt a korona töviskos­zorú, a kard pedig kereszt.

keretek-​között

Nádkeretek

Nád­keretek külön­böző felületeken, vál­tozó fontosság­gal, vál­tozó jelentéssel…

Kiáltás kiáltás

Kiáltás

Nem én kiál­tok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán…”
JÓZSEF ATTILA: NEM ÉN KIÁL­TOK (részlet)

Szo­brokat vit­tem a folyón…

- Nemes Nagy Ágnes
tükör

Felébredés

Lélekál­lapo­tok az állandóan vál­tozó életfolyamban…

med­itá­ció

Bud­dha árnyék

Moz­du­lat­lan szo­bor és állandóan mozgó árnyékok. Az árnyékok adnak életet a szo­bor terének.

med­itá­ció

Triptichon

Három személy, szinte egy­forma. Kere­sem az arcok nyomait.

keretek-​között

Keretek közt

Nád­ból készült keretek. Kiválasztás után hangsú­ly­oz­nak, kiemel­nek valamit a környezetünkben. Kapc­so­latukat egymáshoz, az akciókhoz, vagy helyzetekhez a kereten kívül, vagy azokon belül.

med­itá­ció

Kelet — Nyugat

A med­itá­ció for­dulópont külön­böző vilá­gok, állapo­tok, gon­do­la­tok, struk­túrák között.

Köztes­lét átmenetek

Közteslét

Az átmeneti hely élet és halál, halál és élet között. De jelen­theti tágabb értelmezés­ben a folyam­atos jelent, átmenetet egyik létál­lapot­ból a másikba, a soha nem ugyanolyan folyót.
keretek-​között

Tövises út

Kezünk megra­gadja a lehetőségeket s azok szerint cse­lek­szik. Min­den cse­lekvés tetté válik, s ezek nyomokat hag­y­nak a kézen. A nyomok tövissé válva lehetőséget adnak az élet­fon­al­nak, rájuk tapadva kialakí­tani az életünk rajzát.

fénytánc

Tánc a Vizen I.

Csil­logó fények mint esőc­seppek moz­gatják a tó felületét.

fénytánc

Tánc a Vizen II.

Csil­logó fények a tó örök­mozgó felületén. Mutatják a vál­tozó teret és vál­tozó hangulatot.

telített-​terek

Üres Terek Struktúrája

Üres tereknek mindig van rejtett struk­túrája, bizonyos esetek­ben mágiája. Sőt, ezek a terek telítve van­nak energiákkal, ame­lyek az azokat felfogni képe­sek sze­mei előtt jelen­nek meg.

átmenetek

Temetés

Föld­ből vagyunk, majd vis­sza­térünk és aztán átlépünk.

tükör

Csónak-​tükör

Ez a tükör a csó­nakban, vis­sza­veri az ég fel­hőinek képét és a belül lévő víz állandó hul­lámzását. Így a csó­nak a körülötte lévő világ része lesz, a mag­a­sságé és a mélységé.

med­itá­ció

Ritmusok

Belső és külső vál­tozá­sok rit­musa, adott tér­ben és időszakban.

Meg­ny­itó telített-​terek

Megnyitó

Kiál­lítás meg­ny­itó, valami eddig nem látott láthatóvá vált. Tele fén­nyel, szín­nel, izga­lom­mal és lehetőséggel.